عاشقان ولایت

عاشقان ولایت
عاشقان ولایت
  • خونی که در رگ ماست

  • هدیه به رهبر ماست

اوقات شرعی تهران
آخرین نظرات
پیوند های دیگر
ساعت رسمی کشور
  • به زودی بارگذاری می شود

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است


برای دانلود این کتاب اینجا را کلیک کنید 

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۱ ، ۰۱:۳۹
محمد مهدی بهرامی
این کتاب یکی از ارزشمند ترین کتاب ها در زمینه طب سنتی است 
به وسیله این کتاب میتوان نمام بیماری ها را از نظر طب سنتی شناخت
شما می توانید برای دانلود این کتاب اینجا را کلیک نمایید
۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۱ ، ۰۰:۵۲
محمد مهدی بهرامی

دانلود نقد کامل مستند موهن BBC علیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۱ ، ۰۰:۰۳
محمد مهدی بهرامی

سایت رسمی ایشان سایت 

باغ فیض است.

برای دیدن این سایت به آدرس های زیر می توانید 

مراجعه نمایید:

www.baghefeiz.ir

www.baghefeiz.com

www.baghefeiz.net

۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۱ ، ۲۳:۴۳
محمد مهدی بهرامی


بسم الله الرحمن الرحیم

سبک زندگی عبارت است از کلیه ی مناسبات فردی و اجتماعی افراد در جامعه که در قالب نظام آموزشی، درآمد، خورد و خوراک،پوشش، تفریح، ورزش، نظام خانوادگی و غیره ظهور پیدا می کند.اصول سبک زندگی مدرن را به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شناسیم چون با آن زیسته ایم، اما توجه به اصول زندگی در سنت دینی، افق های جدیدی را بر روی ما می گشاید. یک نمونه از این تضادها، بحث مسواک است. مسواکی که بشر، 7000 هزار سال از آن استفاده می کرده است و تمامی ائمه استفاده از آن را تأیید می کرده اند، آن چنان امروزه(یعنی بعد از رنسانس و کنار رفتن خدا از عرصه ی زندگی) به فراموشی سپرده شده است که گویی اصلا وجود نداشته است.

مسواک از منظر روایات

قسمتی از خواص مسواک زدن را که در روایات آمده است، به صورت فهرست وار در زیر می آوریم:

1 -مسواککردن،پاککنندهاستودهانرا (ازآلودگیها) خالىمىکند.

2 -پاککنندهدهانمىباشد.

3 -دهانراسردوخنکقرارمىدهد.

4 - بوىبددهانراازبینمىبردودهانخوشبومىشود.

5 -غموغصهراازبینمىبرد.

6 -عقلرازیادمىکند.

7 -بلغمراازبینمىبرد.

8 -ریزشاشکراازبینمىبرد.

9 -قوهحافظهرازیادمىکند.

10 -بهچشموقوهباصرهجلاوروشنىمىدهد.

11 -دندانهاراسفیدمىکند.

12 -فساددندانراازبینمىبرد.

13 -لثههارامحکممىکند.

14 -اشتهاىبهطعاممىآورد.

15 -واگربهچوباراکباشدهمچنینلثههاراچاقمىکند.

16 -مورادربدنمىرویاند.

17 -موجبنسیمیااینکهموجبنشاطدهانمىشود (برمبناىبعضىازنسخههاکه ((نشوه )) دارد).

18 -شخصىکهمسواکمىزندباعثزیادىفصاحتشمىشود.

19 -فراموشىراازبینمىبرد.

20 -وسوسهقلبراازبینمىبرد.

21 -فهمافزایشمىیابد.

22 -طعامرادردهانحرکتمىدهد.

23 -دردهاىدندانهاراازبینمىبرد.

24 -ازانسانبیمارىدفعمىشودوبهسببمسواککردن،بیمارىازبینمىرود.

25 -فقرراازبینمىبرد.

26 -معدهراصحیحوسالممىکند.

27-...

آیا مقصود از مسواکی که در این روایات آمده است، همین مسواک های امروزی است؟

در بسیاری از روایات آمده است که معصومین علیهم السلام از مسواک کردن به چیزهایی غیر از چوب اراک و زیتون، مثل ریحان و چوب انار و ریشه ی درختان نهی کرده اند.[1]پس از اینجا نتیجه گرفته می شود که خود مسواک زدن با چوب اراک(یا زیتون) موضوعیت دارد و اگر چیز دیگری جای آن را می گرفت ائمه بدان هم اشاره می کردند.

پیامبرصلىاللهعلیهوءالهبهمردمفرمانداددرمسواکزدنازچوباراکوزیتوناستفادهکنندکهدرروایاتمنافعفراوانىبرایشانذکرشدهوائمهعلیهم السلامبرآنتأکیدکردهاند:

ازامامباقرعلیهالسلامروایتشدهکهفرمودند : «خانهخدا (کعبه ) شکایتکردبهخداازاینکهنفسهاىمشرکینبهآنجامىرسد. خداوندوحىکردبهکعبهکهمنعوضاینمشرکین،قومىرامىآورمکهباچوبهاىدرختاننظافتمىکنند (دندانهایشانرامسواکمىکنند)[1وازپیامبر صلی الله علیه و ءالهروایتشدهکه:«پیامبرباچوباراکمسواکمىکردندوجبرئیلامرکردهبودکهبااینوسیلهمسواککنند».[2]

آنگونه که در روایات آمده است، مسواک زدن با چوب اراک(یا زیتون) بیش از هفتاد خاصیت دارد. تازه این خواصی است که در روایات بدان ها اشاره شده است.از کجا معلوم چوب اراک هزاران خاصیت دیگر نداشته باشد که در روایات به آنها اشاره نشده باشد؟ از همه اینها گذشته، اصلا در دستورات دینی شایسته نیست به دنبال علت باشیم و باید آنها را به صورت تعبدی قبول کنیم. آیا برای اینکه چرا گوشت خوک حرام است هم به دنبال علت می گردیم و می گوییم تا دانشمندان امروزی اثبات نکنند که گوشت خوک مضر است ما آن را می خوریم یا حرمت آن را تعبدی قبول می کنیم؟

هر گاه ما بتوانیم اثبات کنیم مسواک های پلاستیکی واجد تمام خواص مسواک با چوب اراک هستند آن وقت به شما حق می دهیم که از همین مسواک های پلاستیکی استفاده کنید. اما مسواک های امروزی فقط یک خاصیت از این هفتاد خاصیت را دارند که آن تمیز کردن دندان است(که خودش هم محل اشکال است!). اما تمیز کردن دندان فقط یک خاصیت از صدها خاصیت چوب اراک است.

چوب اراک از نظر طب مدرن

درمسواک پلاستیکی، ماده ایکهکشندهمیکروبهاوکثافتهامىباشدنیستوبخاطرهمین،اطباوپزشکانسفارشمىکنندکهمسواکرابعدازاینکهدندانهاراباآنپاککردیم،درآبنمکقراردهیمتابهوسیلهآبنمکمیکروبهایىکههمراهآناستازبینبرودیامیکروبهایىکهبعد

 

اًبهآنمىرسدتااینکهاینمیکروبهاباردیگربهدهانبازنگردد. اماهرچهبهچوباراکبرسدیارسیدهباشدبهواسطهآنمادهاىکهدرچوباراکوجودداردازبینمىرودبدوناینکهنیازباشدکهآنرادرآبنمکقراربدهیمیاغیرازآبنمک .

وجودداشتنمیکروبدرچوباراکازچیزهایىاستکهتاکنونثابتنشدهاست .

دندان پزشکان متوجه شدند که خمیر دندان عامل مستقیم در ایجاد اختلال در توازن طبیعی و دقیق بدن است. به دیگر سخن این مواد عوارض جانبی دارند، چون شمیمیای هستند و از چارچوب طبیعت خارج. اما چوب اراک، بدون ایجاد اختلال  در توازن طبیعی بدن انسان، تمام نقش ها و وظایف خود را انجام میدهد و بلکه بالعکس به بدن انسان کمک می کند تا به بهترین و بالاترین درجات توازن طبیعی ممکن دست یابد. علاوه بر این برخی از حالات مسمومیت کودکان امریکایی درنتیجه خوردن ماده فلوراید موجود در خمیر دندان نیز مشاهده شده است. همان طور که مستحضرید دانشمندان سراسر جهان بعد از حوادثی که در پی استفاده از فلوراید افتاد، آن را به عنوان یک ماده ی سمی معرفی نمودند و این در حالی است که خمیردندان های فعلی حاوی فلوراید هستند.

گزارش های صادره از انجمن دندان پزشکان امریکا حاکی از آن است که بعد از 14 روز استفاده از مسواک پلاستیکی، باکتری ها بر روی آن رشد می کنند.

امروز بسیاری از دانشمندان با صراحت تمام فریاد می زنند که مسواک پلاستیکی و خمیر دندان بهتر است و دلیلی می آورند که با گذشت زمان قوانین تغییر می کنند. حکم به استعمال مسواک و خمیردندان به جای مسواک چوبی با این بهانه که با گذشت زمان، قوانین و احکام تغییر می کنند سخن بی پایه ای است. زیرا دندان بشر قدیم با بشر

جدید که تفاوتی نکرده است. پس هرچه 1400 سال پیش استفاده می شده اکنون نیز قابل استفاده است.

طریقه استفاده:

ابتدا سر چوب را با بزاق دهان خیسانده تا پوست آن به تدریج کنده شود. سپس کمی لایه ی زیرین مسواک را جویده تا ریش ریش شود و بعد آن را به صورت عرضی(بالا-پایین) روی تمامی سطوح دندان ها می کشیم. در روایات آمده که مسواک را به صورت عرضی بکشید نه طولی[1]. آن را تا زمانی مصرف می کنیم که دیگر قابل استفاده نباشد و ذرات چوب داخل دهان خرد شود. اینجا باید سر مسواک را با قیچی کوتاه کرد و اعمال فوق را از سر گرفت. طبق روایات باید بعد از مسواک زدن، با آب مضمضه نمود.[2]و بهتر است که 3 مرتبه باشد.

 


 
 
۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۱ ، ۱۳:۵۹
محمد مهدی بهرامی